v v.toFixed(0) Math.round(v)

v v.toFixed(2)

v v.toFixed(6)

v v.toFixed(20)